REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zamówień w hurtowni internetowej prowadzonej przez sprzedającego pod adresem www.dukat-bizuteria.pl

Sprzedającym jest firma Dukat Bogdan Niemiec, zwana dalej „e-hurtownią”, z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Australijskiej 61, NIP 894 100 44 48

§ 1.

1. Składając zamówienie kupujący potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i akceptację jego postanowień.

2. E-hurtownia umożliwia klientom składanie zmówień, stanowiących ofertę nabycia towarów z asortymentu firmy DUKAT dostępnego w e-hurtowni.

3. Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług sklepu jest dostęp kupującego do

komputera, przeglądarki internetowej oraz dostęp do Internetu.

§ 2

1. Klientem uprawnionym do składania zamówień poprzez e-hurtownie są wyłącznie podmioty prowadzące działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004r. O swobodzie działalności gospodarczej.

2. Warunkiem dokonania zakupu w hurtowni internetowej jest akceptacja Regulaminu.

§ 3

1. Klient uzyskuje możliwość korzystania z e-hurtowni po dokonaniu rejestracji, a następnie zweryfikowaniu oraz autoryzacji przez firmę Dukat.

2. Klient odpowiada za zachowanie w tajemnicy swojego loginu i hasła.

3. Klient odpowiada za korzystanie z loginu oraz hasła przez osoby, które się nimi posługują.

4. Klient nie jest upoważniony do przenoszenia loginu i hasła na osoby trzecie.

5. Firma Dukat zastrzega, że warunki sprzedaży towarów w e-hurtowni mogą być różne dla poszczególnych Klientów.

§ 4

1. Dostęp do e-hurtowni następuje poprzez zalogowanie się Klienta na stronie internetowej e-hurtowni.

2. Klient zobowiązany jest do wylogowania się przed opuszczeniem e-hurtowni.

§ 5

1. Logowanie się klienta do e-hurtowni oznacza akceptację Regulaminu.

2. Składanie zamówień przez klienta w e-hurtowni odbywa się na podstawie Regulaminu.

§ 6

1. Ceny towarów w e-hurtowni podawane są w polskich złotych (PLN).

2. Ceny towarów w e-hurtowni są cenami netto.

3. Ceny brutto zawierają podatek VAT według obowiązujących stawek.

4. Cena produktu, który znajduje się w promocji lub wyprzedaży nie podlega ogólnemu upustowi udzielanemu Klientowi od kwoty składanego zamówienia.

§ 7

Wszystkie zdjęcia, teksty, elementy graficzne oraz pliki będące na stronie sklepu, są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane bez zgody firmy Dukat.

§ 8

Zdjęcia towarów zamieszczone w e-hurtowni mają znaczenie poglądowe. Firma Dukat zastrzega sobie, że przedmioty mogą odrobinę różnić się w stosunku do zamieszczonych na zdjęciach w e-hurtowni.

§ 9

1. Firma Dukat niezwłocznie potwierdza zamówienie złożone przez klienta, określając które produkty z zamówionych występują na stanie magazynowym.

2. Firma Dukat zastrzega sobie prawo odmowy potwierdzenia i realizacji zamówienia w całości lub w części, w zakresie w jakim zamówione towary nie występują na stanie magazynowym.

3. Mimo potwierdzenia zamówienia firma Dukat zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówionego towaru.

4. W przypadku sprzedaży towarów promocyjnych, których ilość jest ograniczona realizacja zamówień uzależniona jest od kolejności składania zamówień.

§ 10

Firma Dukat zastrzega sobie prawo do zmiany w każdej chwili ceny towarów znajdujących się w e-hurtowni, wprowadzenia oraz wycofania towarów, przeprowadzenia i odwoływania akcji promocyjnych. Zastrzeżenie to nie dotyczy potwierdzonych zamówień.

§ 11

Zamówienia dokonywane za pośrednictwem e-hurtowni można składać 24 godziny na dobę przez cały rok.

§ 12

1. Cena podana w zamówieniu jest ceną orientacyjną. Końcowa kwota zakupów uzależniona jest od dokładnej wagi zamówionych przedmiotów.

2. Składając zamówienie Klient zobowiązuje się do zapłaty ceny za towar w wysokości i w terminie oznaczonym na fakturze.

3. Klient upoważnia firmę Dukat do obciążenia Klienta fakturą VAT bez konieczności uzyskiwania podpisu przez Klienta.

4. Miejscem zawarcia umowy sprzedaży jest Wrocław.

5. Płatność za zakupiony towar dokonywana jest przez Klienta na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.

6. Za datę płatności uważa się dzień uznania rachunku bankowego firmy Dukat.

7. W przypadku nie dokonania płatności przez Klienta, firma Dukat zastrzega sobie prawo do zlecenia wybranej firmie windykacyjnej dochodzenia płatności i obciążenia kwotą , odpowiadającą poniesionym z tego tytułu przez firmę Dukat udokumentowanym kosztom, niezależnie od prawa firmy Dukat do dochodzenia odsetek ustawowych za opóźnienie w zapłacie należności.

§ 13

Firma Dukat zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z e-hurtowni lub do odstąpienia od realizacji zamówienia przy poinformowaniu o tym Klienta w szczególności, gdy zamówienie zostało złożone:

- z podejrzeniem skorzystania z loginu i hasła Klienta przez osoby nieupoważnione,

- z zamiarem nieuregulowania należności za zamówiony towar,

- przez Klienta co do którego zachodzi podejrzenie niewypłacalności,

- przez Klienta nieregulującego w terminie należności za dotychczas zakupiony towar,

- z naruszeniem Regulaminu,

- przez Klienta wobec którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, wszczęcie postępowania naprawczego, otwarto likwidację, Klient zawiesił lub zaprzestał prowadzenia działalności gospodarczej, dla Klienta ustanowiony został kurator, Klient został wykreślony z właściwego rejestru,

§ 14

Umowy łączące firmę Dukat z Klientem w czasie korzystania z e-hurtowni należy tak tłumaczyć, aby możliwe było łączne stosowanie zapisów Regulaminu i umowy. W przypadku niedającej się przezwyciężyć sprzeczności zapisów, pierwszeństwo ma umowa.

§ 15

1. Uznaje się, że osoba odbierająca zamówiony towar w imieniu Klienta jest należycie upoważniona przez Klienta do odbioru towaru i podpisania dokumentów potwierdzających realizację zamówienia w imieniu Klienta.

2. Z chwilą odbioru towaru na Klienta przechodzi prawo własności oraz wszelkie ryzyka związane z posiadaniem i użytkowaniem, a w szczególności ryzyko utraty lub uszkodzenia.

§ 16

1. Klient zobowiązany jest do sprawdzenia towaru w momencie jego odbioru pod względem zgodności towaru z zamówieniem, kompletności zamówienia, ewentualnych uszkodzeń.

2. Firma Dukat rozpatrywała będzie reklamacje o ile zostały zgłoszone w terminie 7 dni od dnia ich wykrycia, nie później jednak niż do 30 dni od dnia odebrania towaru przez Klienta.

§ 17

1. Firma Dukat nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w formularzu zamówienia, w wyniku których zamówienie złożone zostało w sposób niezgodny z zamiarem Klienta. Koszty związane z ponownym złożeniem oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

2. Firma Dukat nie ponosi odpowiedzialności za zakupy dokonywane przez osoby trzecie wykorzystujące login oraz hasło Klienta.

§ 18

Firma Dukat zastrzega sobie prawo do czasowego wstrzymania dostępu do e-hurtowni, związanego w szczególności z wystąpieniem siły wyższej, koniecznością przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub awarii, doskonalenia oprogramowania lub usuwania stwierdzonych błądów,

§ 19

Firma Dukat zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu , jak też do zaprzestania prowadzenia e-hurtowni bez wcześniejszego poinformowania.

§ 20

Zmiany Regulaminu obowiązują Klienta od dnia zamieszczenia zmienionego Regulaminu na stronie e-hurtowni.

§ 21

Każdy Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i jest każdorazowo związany postanowieniami Regulaminu w chwili dokonywania zamówienia..

§ 22

Sądem właściwym do rozpatrywania spraw, o których mowa w Regulaminie, jest Sąd powszechny rzeczowo właściwy we Wrocławiu.